Στην επιστολή του, την οποία απέστειλε προς τον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλο στις 10 Οκτωβρίου 2018, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος διατυπώνει τους φόβους του ότι η σχεδιαζομένη χορήγηση αυτοκεφαλίας στην Ουκρανία θα είναι «πορεία εἰς ναρκοπέδιον».

«Ὁμοιάζει μὲ ἐπικίνδυνον ἐγχείρησιν ἀπροβλέπτων παρενεργειῶν. Αἱ ἀντιμαχόμεναι ὁμάδες θά διατηρήσουν τὴν ὀντότητα καὶ συνοχὴν των, ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχει συμβῇ εἰς διαφόρους τοπικὰς Ἐκκλησίας. Τελικῶς, ἀντὶ τῆς ἑνότητος τῶν Ὀρθοδόξων ἐν Οὐκρανίᾳ διαφαίνεται κίνδυνος διασπάσεως τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν τῇ Οἰκουμένῃ», τόνισε ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας, επισημαίνοντας ότι αυτή τη γνώμη του την γνωστοποίησε στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίο κατά την προσωπική τους συνάντηση στην Κρήτη.

Ο Μακαριώτατος ανέφερε ότι δεν παύεται αναπέμποντας «θερμὰς δεήσεις ὑπὲρ τῆς ἑνότητος τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἥν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς, ἡ Κεφαλὴ αὐτῆς, ‘περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἴματος’ (Πραξ. 20.28)».

Ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας διαβεβαίωσε τον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλος ότι «θά πράξῃ πᾶν τὸ δυνατὸν, προκειμένου νὰ ἀποτραπῇ τὸ σχίσμα ἐντὸς τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας».

«Τοιαύτη ἐξέλιξις θὰ ἀποτελοῦσε ὀδυνηρὸν πλῆγμα τῆς ἀξιοπιστίας τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ πρέπει πάσῃ θυσίᾳ νὰ αποφευχθῇ, ακραδάντως πιστεύει ο Μακαριώτατος κ. Αναστάσιος και συνεχίζει, – ὅσον καὶ ἄν φαίνεται ἀνέφικτον, πιστεύομεν ὅτι ὅλοι πρέπει νά «πράξωμεν τὸ πᾶν», διὰ νὰ ἐπανέλθωμεν εἰς τὰς Συνάξεις τῶν Προκαθημένων καὶ εἰς τὸν σχεδιασμὸν μιᾶς νέας Μεγάλης Συνόδου. Δεν αγνοοῦμεν ὅτι αἱ προτάσεις αὗται θὰ θεωρηθοῦν ὑπὸ τινων ἐξωπραγματικαὶ καὶ τελικῶς μὴ ἐφικταὶ. Ἐν τούτοις, εἶμαι πεπεισμένος ὅτι δέν εἶναι κανείς ρεαλιστὴς, ἐάν δέν πιστεύῃ εἰς τὸ θαῦμα καὶ ὅτι «τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρωποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν (Λουκ. 18.18-27)».