Σχολιασμός επί της εισηγήσεως του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Χριστουπόλεως Μακαρίου με θέμα «Τὸ ἐκκλησιαστικὸν πρόβλημα τῆς Οὐκρανίας» κατὰ τὴν «Σύναξιν τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμνικοῦ θρόνου»