Την 1 Φεβρουαρίου 2019, μετά τη λήξη της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Σωτήρος Χριστού Μόσχας, ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και Πάσης Ουκρανίας Ονούφριος ανέγνωσε το συγχαρητήριο μήνυμα της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας προς τον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλο με αφορμή τη δεκαετή επέτειο τη ενθρονίσεως αυτού. 

Ἁγιώτατον Πατριάρχην Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν

κ.κ. Κύριλλον 

 Ἁγιώτατε Δέσποτα καὶ ἐλεῆμον ἡμῶν πάτερ,

Κατὰ τὴν πανηγυρικὴν ἡμέραν ταύτην ἡ ἱεραρχία, ὁ εὐαγὴς κλῆρος, οἱ μονάζοντες καὶ τὰ πιστὰ τέκνα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας ἐν πλήθει συνέρρευσαν εἰς τὸν Ἱερὸν τοῦτον Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, προκειμένου νά τελέσωμεν ἀπὸ κοινοῦ τὸ Μυστήριον τῶν Μυστηρίων – τὴν Ἁγίαν Εὐχαριστίαν – καὶ ἀναπέμψωμεν τὰς ἐνθέρμους δεήσεις ὑπὲρ Αὐτῆς, τοῦ Μεγάλου Αὐθέντου καὶ πατρὸς ἡμῶν, ὅν πρὸ μιᾶς δεκαετίας ἔθηκεν ἐπὶ τὴν ὑψηλὴν λυχνίαν τοῦ Πατριαρχικοῦ λειτουργήματος ὁ Οὐράνιος Δημιουργὸς καὶ Προνοητὴς τοῦ κόσμου. Νῦν δὲ ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ παντὸς τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἐπί τῇ εὐσήμῳ ταύτῃ ἐπετείῳ, ἐκζητοῦμεν τὴν Ὑμετέραν Ἁγιότητα ὅπως δεθχεῖτε τὰς θερμὰς καὶ εἰλικρινεῖς συγχαρητηρίους προσρήσεις καὶ ὁλοθύμους εὐχὰς κατ’ἄμφω ὡς καὶ χάριν, ἔλεον, εἰρήνην ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν (Α’ Τιμ. 1. 2).

Σήμερον, ἔμπροσθεν τῶν νοερῶν ἡμῶν ὀφθαλμῶν ἔχομεν  τὴν, τῇ 1ῇ Φεβρουαρίου 2009, ἐν αὐτῷ τούτῳ τῷ Ἱερῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τελεσθεῖσαν ἐνθρόνισιν Αὐτῆς. Τότε, περατωθέντος τοῦ Τρισαγίου, οἱ δύο Βλαδίμηροι, ὁ μέν ἀοίδιμος Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας καὶ ὁ δὲ Ἁγίας Πετρουπόλεως καὶ Λάντογκας τρισσῶς ἀνεβίβασαν Αὐτὴν εἰς τὸν Θρόνον τῶν Ἁγίων Πρωθιεραρχῶν πάσης Ρωσσίας Μιχαὴλ, Πέτρου, Ἀλεξίου, Ἰωνᾶ, Μακαρίου, Φιλίππου, Ἰώβ, Ἑρμογένους καὶ Τύχωνος. Ἐνθυμούμεθα ὡς πολλάκις, πανηγυρικῶς καὶ μεγαλοφώνως κάτω ἀπὸ τοὺς μεγαλοπρεπεῖς θόλους τούτους ἤχει ἡ ἀρχαία ἐπευφημία «Ἄξιος!» καὶ ὡς ἐπὶ τῇ ἀναδείξει τοῦ νέου Προκαθημένου αὐτῶν χαρᾶς ἐπληροῦντο αἱ καρδίαι τοῦ περιεστῶτος καὶ δεομένου λαοῦ. Ἐπίσης ἀναπολοῦμεν ὡς, ληξάσης τῆς Θείας Μυσταγωγίας, ἐπὶ τὸν ἄμβωνα τοῦτον ἔλαβεν Αὕτη τὴν ἐγκεχειρισμένην Αὐτῇ ῥάβδον τῆς πάλαι ποτὲ ἰδιοκτησίας τoῦ Ἁγίου Πέτρου, Μητροπολίτου Κιέβου, Μόσχας καὶ πάσης Ρωσίας. Ἡ ἐγχείρισις Αὐτῇ τῆς ῥάβδου ταύτης ἀπετέλει τὴν ὁρατὴν ἔκφρασιν τῆς προθυμίας τῆς ἱεραρχίας, τοῦ ἱεροῦ κλήρου καὶ τῶν τέκνων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας νά ἀκολουθήσουν Αὐτὴν ὡς Προκαθήμενον αὐτῶν, νά προσέχουν τὰ σοφὰ Αὐτῆς ῥήματα, νά μιμοῦνται τὰ ἀγαθὰ Αὐτῆς ἔργα, νά ἐργάζωνται εἰς τὸ ἐκκλησιαστικὸν γεώργιον ὑπὸ τὴν ποδηγεσίαν Αὐτῆς.

Κατὰ τὴν ἀξιομνημόνευτον ἡμέραν ἐκείνην εἰς τὸν λόγον Αὐτῆς πρὸς τοὺς δεῦρο προσιόντας, Αὕτη μέ ἔμφασιν μάλιστα ἐτόνισεν ὅτι τὸ Πατριαρχικὸν λειτούργημα ἀδύνατον νά εἶναι οὔτε εὔκολον, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἀνεμπόδιστον. Ὡς πρὸς τὴν ἄρσιν ὑπὸ Αὐτῆς τοῦ δυσβαστάκτου σταυροῦ, ἐσημείωσεν Αὕτη ὅτι τοῦτο ἀπαιτεῖ τὴν πλήρη αὐταπάρνησιν καὶ πλήρη ἀφοσίωσιν εἰς τὴν διακονίαν, εἰς τὴν ὁποίαν ἐκλήθη Αὔτη.  Ἡ δεκαετία, ἥτις παρῆλθεν ἔκτοτε, δέν εἶναι ὀλίγη προθεσμία τόσον διὰ τὸν ἐπιμέρους ἄνθρωπον, ὅσον καὶ διὰ τὴν κοινωνίαν. Εἶναι εὐχάριστον νά σημειώσωμεν ὅτι κατὰ τὸ μεσολαβόν διάστημα, Θεοῦ συνάρσει, ὑπὸ τὸ ὠμοφόριον Αὐτῆς συνετελέσθησαν καὶ ἐξακολουθοῦν νά συντελοῦνται πολλὰ λυσιτελῆ ἐγχειρήματα εἰς τὸν βίον τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν. Τακτικῶς συνέρχονται αἱ Ἱεραὶ Σύνοδοι τῆς Ἱεραρχίας, λειτουργεῖ ἡ Διασυνοδικὴ Ἐπιτροπὴ, ἱδρύονται νέαι ἱεραὶ μητροπόλεις καὶ ἐκκλησιαστικαὶ ἐπαρχίαι, ἐγκαινιάζονται Ἱεροὶ Ναοὶ καὶ Μοναὶ, βελτιοῦται τὸ σύστημα τῆς θεολογικῆς ἐκπαιδεύσεως. Ἰδιατέραν προσοχὴν δίδεται εἰς τὴν ἱεραποστολὴν, τὴν κατήχησιν, τὴν νεολαίαν καὶ τά ἔργα τῆς φιλανθρωπίας. Διάλογος διεξάγεται μετὰ τῶν ἑτεροδόξων καθώς καὶ μετὰ τῶν ποικίλων κοινωνικῶν καὶ πολιτειακῶν θεσμῶν. Ὡς οἰκεῖος ἡμῶν Πρωθιεράρχης, ἔχετε εὐθύνην διὰ τὴν ἔμπρακτον διαφύλαξιν τῆς ἑνότητος καὶ τοῦ ἀπαρασαλεύτου τῆς κανονικῆς τάξεως τῆς Ἐκκλησίας, τὴν προστασίαν τοῦ ἐμπιστευθέντος ταῖς μερίμναις Αὐτῆς λογικοῦ ποιμνίου τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τοὺς λύκους, οἵτινες ἐπιδεικνύουν σπουδὴν ὅπως ἀρπάξουν καὶ ἀπωλέσουν τοῦτο (Ἰω. 10. 12).

Ἐπὶ τῇ δεκαετεῖ ἐπετείῳ τῆς ἐνθρονίσεως ὡς Πατριάρχου, πάλιν καὶ πολλάκις συγχαίροντες τῇ Ὑμετέρᾳ Ἁγιότητι, αὖθις ἐκφράζομεν πρὸς Αὐτὴν τὰς ἐγκαρδίους ἡμῶν εὐχὰς ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης καὶ ὑικοῦ σεβασμοῦ. Τῇ προστασίᾳ τῆς Παναχράντου Παρθένου Μαρίας, τῆς Ἀκοιμήτου ἡμῶν Μεσίτριας ἔμπροσθεν τοῦ Θρόνου τοῦ Οὐρανίου Ἄνακτος, ταῖς πρεσβείαις τῶν Ἁγίων Πρωθιεραρχών Κιέβου, Μόσχας καὶ πάσης Ρωσσίας κατευοδώνῃ Αὐτὴν ὁ τοῖς Χερουβίμ ἐποχούμενος καὶ ὑμνούμενος ὑπό τῶν Σεραφίμ Θεὸς εἰς τὴν περαιτέρω Πρωθιεραρχικὴν διακονίαν, ἐπιδαψιλεύων πλουσίως τὴν πάντοτε τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσαν καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληρούσαν χάριν Αὐτοῦ. Ἀμὴν.

Πολλὰ τέ καὶ ἀγαθὰ Αὐτῆς ἔτη!

1 Φεβρουαρίου 2019

μέλη της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας