Σχολιασμὸς επὶ τοῦ κειμένου «Ὁ Οἰκουμενικὸς Θρόνος καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Ὁμιλοῦν τὰ κείμενα» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου