Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών κ.κ. Κύριλλος απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή στον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο για την 25η επέτειο εκλογής και αναρρήσεως αυτού στο Θρόνο Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης.

Τῷ Παναγιωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ κῳ κῳ Βαρθολομαίῳ

Παναγιώτατε, ἀγαπητὲ ἐν Κυρίῳ Ἀδελφὲ καὶ Συλλειτουργὲ ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου,

          Ἐπὶ τῇ εὐσήμῳ ἐπετείῳ τῆς εἰκοσιπενταετίας ἀπὸ ἐκλογῆς καὶ ἀναρρήσεως Αὐτῆς εἰς τὸν Θρόνον τῶν Παναγιωτάτων Πατριαρχῶν Νέας Ρώμης ἀπευθύνω πρὸς Αὐτὴν ἀδελφικὸν χαιρετισμὸν καὶ ἐκφράζω τὰς ἐγκαρδίους μου συγχαρητηρίους προσρήσεις.

          Πρὸ εἰκοσιπενταετίας ὁ Δεσπότης τοῦ κόσμου, ὁ ἐν σοφίᾳ προνοῶν διὰ τὴν Ἐκκλησίαν Αὐτοῦ, ἐπέθηκεν ἐπὶ τῶν ὤμων Αὐτῆς τὸν μετὰ πολλοῦ κόπου καὶ μόχθου συνδεδεμένον σταυρὸν τῆς Πατριαρχίας. Ἔχει καταξιωθεῖ Αὕτη ἵνα καταλάβῃ τὴν περιβεβλημένην τὴν διαχρονικὴν δόξαν τῶν κατασχόντων ταύτην καθέδραν μεγάλων διδασκάλων καὶ Ἱεραρχῶν: Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ λοιπῶν τῶν εὐαρεστησάντων τῷ Κυρίῳ ἀνδρῶν. Τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως (Α’ Τιμ. 6.12) τῶν μακαρίων προκατόχων Αὐτῆς ὁρῶσα καὶ ἐνθυμουμένη τὰς θλίψεις καὶ τὰς στερήσεις, ἅς ὑπέφερον, προθύμως, ἔχουσα κατὰ νοῦ τὸ ὄφελος τῆς Ἐκκλησίας καὶ μὲ σταθερὰν τὴν ἐλπίδα εἰς τὸν Θεὸν, Αὕτη ἀσκεῖ τὸ Πρωθιεραρχικὸν Αὐτῆς ἔργον καὶ ἀντιμετωπίζει διαφόρους πειρασμοὺς.

          Τὸ μακρύ χρονικό διάστημα τῆς Πρωθιεραρχίας Αὐτῆς ἐσηματοδοτήθη μὲ δυναμικὴν μαρτυρίαν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως εἰς ἀλλοθρήσκους, μὲ πολλὰς προσπαθείας ἑδραιώσεως τῆς εἰρήνης καὶ ἀρμονίας μεταξύ τῶν λαῶν, μὲ ἄοκνον φροντίδα διὰ τὴν προστασίαν τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς, τοῦ περιβάλλοντος καὶ πάσης τῆς θείας δημιουργίας. Τοιαύτη ἡ πολυσχιδὴς δράσις τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας ἀπολαμβάνει τῆς προσηκούσης ἀναγνωρίσεως ὄχι μόνον ἐντὸς, ἀλλὰ καὶ ἐκτὸς τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, ἀκόμη καὶ χάριν εἰς τὰ χαρίσματα μὲ τὰ ὁποῖα ὁ Θεὸς ἐπροίκισεν Αὐτὴν καὶ τὰ ὁποῖα ἐπιδιώκει Αὕτη ἵνα πολλαπλασιάζει παντοιοτρόπως.

          Ἐκτιμῶ ἰδιαιτέρως τὸν πάντοτε ἀδελφικὸν καὶ ἐποικοδομητικὸν χαρακτῆρα τῆς προσωπικῆς μεθ’Αὐτῆς ἐπικοινωνίας, τὸν ἀμετάκλητον ἀπὸ πολλῶν δεκαετιῶν τῆς γνωριμίας ἡμῶν, καὶ τῆς στενοτάτης συνεργασίας ἐπ’ἀγαθῷ τῶν ἡμετέρων Ἐκκλησιῶν καὶ ὅλης τῆς Ὀρθοδοξίας.

Κατά τήν εὔσημον διὰ τὸ Πλήρωμα τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας ταύτην ἡμέραν προσευχητικῶς εὔχομαι τῇ Ὑμετέρᾳ Παναγιότητι, ὅπως ὁ Κύριος ἐπιδαψιλεύῃ Αὐτῇ βοήθειαν εἰς τὸ περαιτέρω Πατριαρχικὸν λειτούργημα Αὐτῆς κὰι ἐπιχορηγήσῃ εἰρήνην ψυχῆς καὶ ἀστείρευτον χαρὰν ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.

Πολλὰ καὶ ἀγαθὰ Αὐτῆς ἔτη!

Μετὰ τῆς ἀδελφικῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἀγάπης, διατελώ.

 

† ὁ Μόσχας καί  Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν

Κύριλλος