Τῳ Παναγιωτάτῳ Αρχιεπισκόπῳ Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικῳ Πατριάρχῃ κ.κ. Βαρθολομαίῳ

Παναγιώτατε, αγαπητέ εν Κυρίῳ Αδελφέ και Συλλειτουργέ παρά τῃ Αγία Τραπέζῃ του Κυρίου!

Τῃ ημέρᾳ μνήμης του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου απευθύνω Υμίν τας εγκαρδίους προσρήσεις επί τοις αγομένοις ονομαστηρίοις της Υμετέρας Παναγιώτητος.

Εγκωμιάζουσα τους αγώνες των απεσταλμένων παρά του Χριστού, η Αγία Αυτου Εκκλησία εκλαμβάνει την διακονίαν αυτών ως συνέχιση, συνεργούντος του Αγίου Πνεύματος, της εν τῃ ιστορίᾳ οικονομίας του Υιού του Θεού. Τοιουτοτρόπως πιστεύομεν ακραδάντως ότι η ανατεθείσα εις τους αποστόλους υπό του Σωτήρος ημῶν ποιμαντική ευθύνη, αυτοί την κληροδότησαν εις τας κεφαλάς των χριστιανικών κοινοτήτων, δηλονότι τους επισκόπους.

Εις τους δε Προκαθημένους των κατά τόπους Εκκλησιών – εκτός της ποιμαντικής μερίμνης της ιδίας αυτών επισκοπής – ανατίθεται μια ιδιαίτερη, αποστολικής προελεύσεως και αυτή, διακονίας. Και αυτή είναι η επίβλεψη της γενικής τάξεως του εκκλησιαστικού βίου, η εκκίνηση της καθολικής συζητήσεως των αναφυομένων προβλημάτων και η ενίσχυση της μεταξύ αδελφών ομοφροσύνης.

Αφού αναλάβατε προ εικοσαετίας και πλέον τα Πρωθιεραχικά Υμῶν καθήκοντα, δεν παύετε να καταβάλλετε κάθε δύναμη και χρησιμοποιείτε τα πολλαπλά Υμῶν χαρίσματα «ἵνα ὁ λόγος τοῦ Κυρίου τρέχῃ καὶ δοξάζηται» (Β’ Θεσ. 3. 1). Το διάστημα της Πατριαρχίας Υμῶν σηματοδοτείται επίσης και από τη συνεργασία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως μετά των κατά τόπους αδελφῶν Εκκλησιῶν, συμπεριλαμβανομένου και του Πατριαρχείου Μόσχας.

Συγχαίρων τῃ Υμετέρᾳ Παναγιώτητι επί τῃ χαρᾳ της σημερινής πανηγύρεως και στοιχών εις την καλήν παράδοσην των τελευταίων ετών, αποστέλλω Υμίν εις την Πόλην του Αγίου Ισαποστόλου Κωνσταντίνου εκπροσώπους της καθ΄ημάς Εκκλησίας και δι΄αυτών εκφράζω τας πλέον ειλικρινάς μου ευχάς ακλονήτου υγείας εις πολλά έτη, ειρήνης και δαψιλής βοήθειας παρά του Θεού εις το περαιτέρω Υμῶν έργο.

Μετά της εν Χριστῳ αδελφικής αγάπης

+ ΚΥΡΙλλΟΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΡΩΣΙΩΝ