Ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, απέστειλε Χαιρετιστήριο Μήνυμα στον Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμονα και τους οργανωτές και μετέχοντας του ΚΔ’ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου των Παυλείων με θέμα “Ευαγγελισμός και ιεραποστολή κατά τον Απόστολο Παύλο”, το οποίο διεξήχθη από 26 έως 29 Ιουνίου 2018 στη Βέροια.

Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας

κύριον Παντελεήμονα,

Μετέχοντας τοῦ ΚΔ’ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῶν Παυλείων

μὲ τίτλον «Εὐαγγελισμός καὶ ἱεραποστολὴ κατὰ τὸν Ἀπόστολον Παύλον»

ἀπὸ 26 ἕως 29 Ἰουνίου 2018

 

Σεβασμιώτατε, ἀξιότιμε κ. Παντελεήμονα,

Θεοφιλέστατοι, ἀγαπητοί ἐν Κυρίῳ πατέρες, ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφαὶ,

 

Τῇ εὐλογίᾳ τοῦ Ἁγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου, χαίρομαι ἵνα διαβιβάσῳ τὸν χαιρετισμὸν τῆς Αὐτοῦ Ἁγιότητος πρὸς τοὺς ὀργανωτὰς καὶ τοὺς μετέχοντας τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, τοῦ ἐτησίως διεξαγομένου ἐν τῇ ἀρχαίᾳ Βεροίᾳ, ὅπου διὰ τοῦ κηρύγματος τοῦ Ἁγίου Πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου Παύλουἔλαμψε τὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ.

Ἐδῶ καὶ μία σχεδόν εἰκοσιπενταετία τὸ ἐτησιον συνέδριον μελετᾷ σπουδαῖα θέματα τῆς χριστιανικῆς βιοτῆς ὑπὸ τὸ φῶς τῆς διδασκαλίας καὶ διακονίας τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν, τῶν περισσότερον πάντων κοπιάσαντος (πρβλ. Α’ Κορ. 15.10) εἰς τὸ κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ. Αἱ θεόπνευσται ἐπιστολαὶ τοῦ Παύλου, αἱ ὁποῖαι διαφυλάσσουν τὰς πολυτίμους μαρτυρίας τοῦ ἱεραποστολικοῦ αὐτοῦ ἀγῶνος μετὰ πασῶν τῶν χαρακτηριστικῶν τῆς ἀποστολῆς ταύτης κακουχιῶν καὶ ἀγωνιῶν, ἀποτελοῦν δι’ ἐμᾶς ἀνεκτιμήτους ὁδηγίας διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς ἐντολῆς τοῦ Χριστοῦ:Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· (Ματθ. 28, 19-20). Ἡ διὰ τῶν ῥημάτων τούτων ἔκκλησις σημαίνει ὅτι ἡ ἀποστολὴ εἶναι χαρακτηριστικὸν τῆς ἰδίας τῆς φύσεως τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, τῆς ἀσκούσης τὴν οἰκονομίαν τῆς ἡμετέρας σωτηρίας, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Χριστὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον(Ἰω. 3. 16).

Εἰς τὴν ἱστορίαν αἱ μέθοδοι τοῦ ἐυαγγελίζειν προσαρμόζοντο ἀναλόγως μὲ τὸν ἑκάστοτε τόπον καὶ χρόνον. Καὶ σήμερον ἔχουν τὰ ἰδιάζοντα χαρακτηριστικὰ αὐτῶν. Ἐπὶ παραδείγματι, ἐν πολλοῖς τόποις, ὅπου ὁ χριστιανισμὸς εἴχε παρουσίαν αἰώνων, τώρα εἶναι ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη ἐπανευαγγελισμοῦ. Μὲ τὸν πολλαπλασιασμὸν τῶν συγκρούσεων διὰ λόγους κοινωνικοὺς, ἐθνικοὺς καὶ θρησκευτικοὺς, ἕν σπουδαῖον στοιχεῖον τῆς Ὀρθοδόξου ἱεραποστολῆς ἔρχεται ἡ μαρτυρία τῆς δυνατότητος συμφιλιώσεως μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων διαφόρων ἐθνικοτήτων, ἡλικιῶν καὶ κοινωνικῶν ὁμάδων.

Ἡ δύναμις καὶ ἡ πειστικότης τῆς ἡμετέρας περὶ Χριστοῦ μαρτυρίας ἐξαρτάται ἐκ τοῦ γνησίου τῆς ζωῆς τῶν χριστιανῶν ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ (Β’ Κορ. 6. 6).Γνώρισμα τοῦ χριστιανικού τρόπου ζωῆς ἀποτελεῖ ἡ θεοκέλευστος ἑνότης τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ:Ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις (Ἰω. 13. 35). Ἄνευ ἀγάπης καὶ ὁμοφροσύνης ἀποδυναμωμένη  θά ὑπάρχει  τὸ κήρυγμα ἡμῶν, γενησομένη ὡς χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον(Α’Κορ. 13. 1).Καταφεύγοντες εἰς τοὺς θησαυροὺς τῆς πνευματικῆς παρακαταθήκης τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, ἄς ἀναζητήσωμεν ἀπαντήσεις εἰς τὰς προκλήσεις, ἅς ἀντιμετωπίζει κατὰ τὰς ἡμέρας ἡμῶν ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας.

Ο δὲ Θεὸς πάσης χάριτος…αὐτὸς… στηρίξει, σθενώσει ἡμᾶς (Α’ Πετρ. 5. 10) εἰς τὸ εὐαγγελίσαι ἐπὶ πᾶν ἔθνος καὶ φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ λαόν (Ἀποκ. 14. 6).

Πρὸς τοὺς συνέδρους διαβιβάζω εὐχὰς τοῦ Ἁγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν κ.κ. Κυρίλλου ὅπως ἔχουσιν καρποφόρον ἐργασίαν καὶ κάθε ἐπιτυχίαν εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν.

Μετὰ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης, διατελῶ,

ὁ Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων,

ὁ Πρόεδρος τοῦ Τμήματος

Ἐξωτερικῶν  Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων

τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας