Στη συγχαρητήρια επιστολή του προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β’ ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος του ευχήθηκε για την ενθρόνιση και τα ονομαστήριά του.  

Τῷ Μακαριωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Νέας Ἱουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου κῳ κῳ Χρυσοστόμῳ Β΄

 Μακαριώτατε, ἀγαπητὲ ἐν Κυρίῳ Άδελφὲ καὶ Συλλειτουργὲ ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου,

Ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις Αὐτῆς καθὼς καὶ ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ ἐκλογῆς εἰς τὴν Καθέδραν τῶν Ἀρχιεπισκόπων τῆς Κύπρου καὶ τῆς ἐνθρονίσεως Αὐτῆς προσφέρω Αὐτῇ τὰς ἐγκαρδίους μου συγχαρητηρίους προσρήσεις.

Ταῖς πρεσβείαις τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, του οὐρανίου Αὐτῆς προστάτου, ἐνδυναμώνῃ Αὐτὴν ὁ Πάνσοφος Κύριος εἰς τὴν ὑψηλὴν Πρωθιεραρχίαν Αὐτῆς, προθύμως ἀσκουμένην εἰς δόξαν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐπὶ τῷ συμφέροντι τῶν ἐμπιστευθέντων τῇ μερίμνῃ Αὐτῆς Ὀρθοδόξων πιστῶν τῆς Κύπρου.

Εὔχομαι τῇ Ὑμετέρᾳ Μακαριότητι εἰρήνην, καλὴν ὑγείαν καὶ ἀντίληψιν παρὰ Πανοικτίρμονος Σωτῆρος εἰς τὴν Πρωθιεραρχίαν Αὐτῆς.

Μετὰ τῆς ἀδελφικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καὶ προσβλέπων εἰς τὴν συνάντησιν μεθ’Αὐτῆς ἐν Μόσχᾳ, διατελῶ.

 

Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν

Κύριλλος