Ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, απέστειλε ευχές στον Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως με αφορμή την επέτειο εκλογής του τελευταίου στον Πατριαρχικο Θρόνο. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής. 

Τῷ Παναγιωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ κῳ κῳ Βαρθολομαίῳ

Παναγιώτατε,

Ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς ἐκλογῆς Αὐτῆς εἰς τὸν παλαίφατον Πατριαρχικὸν Θρόνον Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης εὐλαβῶς προσάγω Αὐτῇ τὰς συγχαρητηρίους μου προσρήσεις καὶ ευχὰς.

Πρὸ εἰκοσαπενταετίας καὶ πλέον,  διὰ ψήφου συνοδικῆς τῶν ἀδελφῶν Ἀρχιερέων ἐξεδηλώθη τὸ θέλημα του Ἀρχιποιμένος Χριστοῦ, τοῦ καλέσαντος Αὐτὴν εἰς τὴν μεγάλην λυχνίαν τῆς Πρωθιεραρχίας.

Ἐπισκοποῦσα ἑκουσίως καὶ θεαρέστως (πρβλ. Α’Πετρ. 5.2) τὸ ποίμνιον τοῦ Θεοῦ, Αὕτη ἀσκεῖ τὴν Πατριαρχικὴν Αὐτῆς διακονίαν, καταβάλλουσα πολλὰς προσπαθείας διὰ τὴν πρόοδον τῆς Ἁγιωτάτης ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας.

Κατά τήν ἑόρτιον ταύτην ἡμέραν, εὔχομαι τῇ Ὑμετέρᾳ Παναγιοτητι τὴν ἄνωθεν ἀντίληψιν, ἐνδυναμούσαν Αὐτὴν ψυχικῶς τε καὶ σωματικῶς πρὸς πλουσίαν Πρωθιεραρχικὴν καρποφορίαν ἐπὶ ἔτη πολλά καὶ διὰ την χαρὰν καὶ παραμυθίαν πάντων τῶν πιστῶν τέκνων τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας.

Μετὰ τιμῆς καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης, διατελῶ.

ὁ Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων, 

ὁ Πρόεδρος τοῦ Τμήματος

Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων 

τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας