Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας απέστειλε τις ευχές του στον Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλεξανδρείας για την επέτειο της αναρρήσεώς του στον Πατριαρχικό Θρόνο. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής.

Τῷ Μακαριώτατῳ Πάπᾳ καὶ Πατριάρχῃ Ἀλεξανδρείας καὶ Πάσης Ἀφρικῆς  κῳ κῳ Θεοδώρῳ

Μακαριώτατε,

Ἐπὶ τῇ ἐκλογῇ Αὐτῆς εἰς τὴν παλαίφατον Καθέδραν τῶν Προκαθημένων τῆς Ἁγιωτάτης τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας προσφέρω Αὑτῇ τὰς εὐλαβοὺς μου ἐγκαρδίους εὐχὰς καὶ προσρήσεις.

Πρὸ δεκαετίας καὶ πλέον ἀνῆλθεν Αὕτη εἰς τὴν Καθέδραν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, προκειμένου ἵνα κηρύττῃ τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ (Μκ. 1.14) ἐν τῇ Ἀφρικανικῇ γῇ. Ἐν τῇ ἀσκήσει τῆς ὑψηλῆς Πατριαρχικῆς διακονίας, Αὕτη συνεχίζει τοὺς ἀποστολικοὺς κόπους τῶν προκατόχων Αὐτῆς ἐν τῇ ἀχανεῖ Ἠπείρῳ, παράδειγμα διδοῦσα τοῖς ἀρχιποιμέσι καὶ ποιμέσι τῆς θυσιαστικῆς προσφορᾶς τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς ἀνυστάκτου φροντίδος διὰ τὰς πνευματικὰς ἀνάγκας τοῦ ἐμπιστευθέντος τῇ μερίμνῃ Αὐτῆς λογικοῦ ποιμνίου.

Χαίρων κατ’αὐτὴν τὴν εὔσημον ἡμέραν μετὰ πληρώματος τῆς Ἁγιωτάτης Ορθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξανδρείας, εὔχομαι τῇ Ὑμετέρᾳ Μακαριώτητι ειρήνην, χαρὰν πνευματικὴν καὶ κάθε ἐπιτυχίαν εἰς τὴν Πρωθιεραρχίαν Αὐτῆς.

Μετὰ τιμῆς καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης, διατελῶ.

† ὁ Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων,

ὁ Πρόεδρος τοῦ Τμήματος

Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων

τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας