Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος απέστειλε ευχές προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο για την επέτειο της ενθρονίσεως του τελευταίου. 

Τῷ Μακαριωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κῳ κῳ Ἱερωνύμῳ

Μακαριώτατε, ἀγαπητὲ ἐν Χριστῷ Ἀδελφὲ καὶ Συλλειτουργὲ ἔμπροσθεν τοῦ Θείου Θυσιαστηρίου,

Ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς ἐκλογῆς Αὑτῆς εἰς τὸν Θρόνον τῶν Ἀρχιεπισκόπων Ἀθηῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος προσφέρω τῇ Ὑμετέρᾳ  Ἁγιοσύνῃ τὰς ἐγκαρδίους μου εὐχὰς καὶ προσρήσεις.

Ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἀνέδειξεν Αὐτὴν εἰς τὴν ὑψηλὴν θέσιν ταύτην εἰς μίαν ἐποχὴν οὐδόλως εὔκολον διὰ τὸν  Ἑλληνικὸν λαὸν, προκειμένου ἵνα, ἀγωνιζομένη κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ Χριστοῦ τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν ἐν δυνάμει (Κολ. 1.29), φροντίσῃ Αὕτη διὰ τὸ ἐμπιστευθέν Αὐτῇ θεόσωστον ποίμνιον.

Δεόμενος ὑπὲρ τῆς κατ’ἄμφω ἐνδυναμώσεως τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος  ἀναλλοιώτως μετὰ τῆς ἀδελφικῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης διατελώ.

† ὁ Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν

Κύριλλος