Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος απέστειλε μήνυμα προς τους μετέχοντας της ΚΓ’ ετησίου Συνελεύσεως της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της Ορθοδοξίας.  

Πρὸς τοὺς μετέχοντας καὶ τοὺς προσκεκλημένους τῆς ΚΓ’ Ἐτησίας Συνελεύσεως τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως τῆς Ὀρθοδοξίας

(Θεσσαλονίκη, 4-8 Ἰουλίου 2016)

Ἀξιοσέβαστοι μετέχοντες καὶ προσκεκλημένοι τῆς Συνελεύσεως,

          Εἶναι χαρὰ μου νά ἀπευθύνω χαιρετισμὸν πρὸς ὅλους τοὺς συνελθόντας πρὸς τὴν συμμετοχὴν εἰς τὴν ΚΓ’ Ἐτησίαν Συνέλευσιν τῆς Διακοινοβουλευτικὴς Συνελεύσεως τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ κεντρικὸν θέμα «Θεμελιώδεις παγκόσμιες ἀλλαγές – Ὀρθόδοξη ἄποψη».

          Ἡ ἀτονία τῆς πίστεως, ἡ ἀπώλεια τῆς ἱκανότητος συμμορφώσεως τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τῶν πράξεων τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὰ διαχρονικὰ ἠθικὰ ἱδεώδη ἀποτελεῖ σήμερον μιὰν ἐκ τῶν κυριωτέρων ἀπειλῶν διὰ τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ αὔξησις ἡδονισμοῦ, ὁ ἀπεριόριστος καταναλωτισμὸς, τὸ πόθος διὰ τὸν ἐμπλουτισμὸν καὶ τὴν πολιτικὴν ἐπιρροὴν μέ κάθε ἐφικτὸν μέσον.

          Τυγχάνομεν μάρτυρες τῆς καταστροφῆς τοῦ καθιερωμένου τρόπου ζωῆς τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν Μέσην Ἀνατολὴν καὶ τὴν Βόρειον Ἀφρικὴν, ὅπου ἐκατομμύρια χριστιανοὶ καθὼς καὶ ὀπαδοὶ λοιπῶν θρησκειῶν ἀναγκάζονται νά ἐγκαταλείπουν τὰς ἐστίας αὐτῶν, προκειμένου νά ἀναζητήσουν ἔν ἀσφαλὲς καταφύγιον. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἠπειρος ἦλθεν ἀντιμέτωπος μέ τὸ μεταναστευτικὸν πρόβλημα, τὸ ὁποῖον ὤξυνε τὰς διεθνικὰς ἀντιθέσεις.

          Εἰς τὴν διαμορφωθεῖσαν κατάστασιν οἱ Ὀρθόδοξοι βουλευταὶ καθὼς καὶ πάντες οἱ πολιτικοὶ καὶ θρησκευτικοὶ ἡγέται ὀφείλομεν νά ἔχομεν ὑπ’ὄψιν τὴν προσωπικὴν μας μεγάλην εὐθύνην  καὶ νά ἐπιδεικνύωμεν σύνεσιν εἰς τὰς κοινὰς προσπαθείας ἐπὶ τῷ σκοπῷ τῆς δημιουργίας, ἐντὸς τῆς κοινωνίας, προϋποθέσεων διὰ τὴν πνευματικὴν καὶ τὴν ἠθικὴν ἀνάπτυξιν τοῦ προσώπου, τὴν προστασίαν τοῦ ἱεροῦ δώρου τῆς ζωῆς ἀπὸ τὰς ἐπιβουλὰς καὶ τὴν ὑπεράσπισιν τοῦ δικαιώματος τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν εἰρηνικὴν συνύπαρξιν.

          Σᾶς εὔχομαι ἕν καρποφόρον ἔργον καὶ ἐπικαλοῦμαι τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ.

† ὁ Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν

Κύριλλος