Τῳ Παναγιωτάτῳ Αρχιεπισκόπῳ Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικῳ Πατριάρχῃ

κ.κ. Βαρθολομαίῳ

Παναγιώτατε,

Μετ΄ευλαβείας απευθύνω τῃ Υμετέρᾳ Παναγιώτητι τας εγκαρδίους μου προσρήσεις και ευχάς επί τῃ μνήμη του Αγίου Αποστόλου του Χριστού Βαρθολομαίου, καθ΄ην Αυτή άγει τα Σεπτά ονομαστήρια Αυτής.

Η Ιερά Παράδοσις της Ορθοδόξου ημῶν Εκκλησία εδράζεται εις την αδιάκοπη συνέχεια, από το Χριστό και διά μέσου των αποστόλων εις τους διαδόχους αυτών, της ευαγγελικής αληθείας και ζωής. Αυτή η συνέχεια ειναι εκείνη διά της οποίας παραμένουμε αφοσιωμένοι εις τη διδασκαλία του Χριστού, εφαρμόζοντες τας καινοδιαθηκικάς αρχάς εις κάθε συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Αυτός είναι ο λόγος διατί και ο Απόστολος Παύλος τονίζει τον ιδιαίτερο ρόλο των ηγουμένων (δηλονότι των καθοδηγητών) στη ζωή της κοινότητος (πρβλ. Εβρ. 13.7 και 24).

Τῃ ημέρᾳ καθ΄ήν παν το πλήρωμα της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως εορτάζει τα ονομαστήρια του Προκαθημένου και καθηγητού αυτού, επιτρέψατέ μου όπως ευχηθώ τῃ Υμετέρᾳ Παναγιώτητι ευλογημένη ενίσχυση παρά του Θεού εις την Πρωθιεραρχική Υμῶν διακονία στην Καθέδρα της Νέας Ρώμης επί χαρᾳ και πνευματικῃ οφέλῃ του εμπιστευθέντος Υμίν υπό του Θεού χριστεπωνύμου ποιμνίου.

Μεθ΄ευλαβείας και εν Χριστῳ αγάπης

+ Ιλαρίων, Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ

Πρόεδρος του Τμήματος

Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων

του Πατριαρχείου Μόσχας