Κατά τη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Θρησκευτικών Ηγετών, στις 28 Απριλίου 2010, παρουσιάσθηκε Κώδικας προστασίας των ιερών τόπων. Το κείμενο που αποτελεί καρπό της κοινής πρωτοβουλίας αντιπροσώπων των θρησκευτικών κοινοτήτων και των κύκλων εμπειρογνωμόνων από διάφορες χώρες του κόσμου ενεκρίθη από τη Συνδιάσκεψη το 2009 στην Τρόνχεϊμ της Νορβηγίας. Καταρτίστηκε με σκοπό τη διευθέτηση της κατάστασης σχετικά με τους ιερούς τόπους του Χριστιανισμού, του Ισλάμ και του Ιουδαϊσμού.

Στο κείμενο καταβάλλεται προσπάθεια για τον ορισμό του «ιερού τόπου». Οι «Ιεροί τόποι είναι οι χώροι που έχουν θρησκευτική σημασία για επί μέρους θρησκευτικές κοινότητες. Περιλαμβάνουν, άλλα όχι αποκλειστικά, τα ιερά προσκυνήματα, τα κοιμητήρια και τα ιερά με το άμεσο χώρο γύρω τους που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών των τόπων. Για σκοπούς αυτού του Κώδικα ιεροί τόποι χαρακτηρίζονται οι συγκεκριμένοι και περιορισμένοι χώροι, οι οποίοι αναφέρονται ως ιεροί από κάθε θρησκευτική κοινότητα σύμφωνα με τις παραδώσεις αυτής. Ταυτόχρονα αναγνωρίζεται ότι ο ίδιος τόπος δύναται να θεωρείται ιερός για περισσότερες από μια κοινότητα».

Οι επί μέρους διατάξεις του κειμένου αναφέρονται στη διαφύλαξη των ιερών τόπων και την εξασφάλιση της πρόσβασης σε αυτούς. Επίσης ρυθμίζεται η περίπτωση κατά την οποία ένας τόπος θεωρείται ιερός για περισσότερες από μια θρησκεία ή όταν ο τόπος ευρίσκεται κάτω από τις συνθήκες πολεμικών συγκρούσεων.

Επίσης καταγράφεται ο κανονισμός αποκατάστασης ενός ιερού τόπου που ζημιώθηκε ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, της ενδεχόμενης εθνικοποίησης και άλλων. Επιπλέον ο Κώδικας προβλέπει την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, παιδαγωγικών και ερευνητικών προγραμμάτων που αναφέρονται στους ιερούς τόπους.

Για την υλοποίηση των αρχών αυτού του Κώδικα το κείμενο προτείνει τη σύσταση ενός διεθνούς οργάνου το οποίο θα αναλάμβανε την κατάρτιση μιας κατάστασης με ιερούς τόπους, την παρακολούθηση της κατάστασης γύρω από αυτούς τους τόπους και τη συμβολή στην εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα.

Ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας Ηγούμενος Φίλιππος Ριαμπίχ, που συμμετέχει στη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Θρησκευτικών Ηγετών, ευχαρίστησε όσους εργάστηκαν για την εκπόνηση του κειμένου. Σύμφωνα με τον πατέρα Φίλιππο το έργο αυτό μπορεί να αποτελέσει μια καλή βάση για την προώθηση αυτής της πρωτοβουλίας σε διεθνείς οργανισμούς όπως η UNESCO. Και όμως υπάρχουν αρκετά θέματα μέσα στο κείμενο, τα οποία θέλουν ακόμα επεξεργασία: «Παραδείγματος χάριν πρέπει να καταγραφούν τα μέτρα για την προστασία των ιερών τόπων σε περίπτωση όταν απειλούνται με βεβήλωση ή καταστροφή, για την εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης σε αυτούς, για την προστασία των δικαιοδοσιακών δικαιωμάτων της θρησκευτικής οργάνωσης, κατόχου του ιερού τόπου, καθώς και να αναφερθεί η στενότερη συνεργασία του προτεινόμενου οργάνου με θρησκευτικές κοινότητες, προς αποφυγή παράβασης των πολιτιστικών και πνευματικών παραδόσεων και εθίμων αυτών των κοινοτήτων, και με εθνικές αρχές, οι οποίες δεν πρέπει να θεωρούν το έργο αυτού του διεθνούς οργανισμού ως περιορισμό της κυριαρχίας τους».

Εν κατακλείδι ο ιερέας τόνισε ότι εκπρόσωποι της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν ενεργά στην περαιτέρω επεξεργασία και την προώθηση του κειμένου, το οποίο δύναται να διαδραματίσει ένα θετικό ρόλο στην αναζήτηση τρόπων διευθέτησης των συγκρούσεων στα καυτά σημεία του πλανήτη.